certyfikat

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej na domenę poczty elektronicznej wipi-tech.pl jest WIPI-TECH Wiązek Piotr Baciuty 73/3 18-106 Turośń Kościelna („Administrator”).

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, PESEL, REGON, PKD* (stosowanie do zakresu przekazanych danych osobowych w otrzymanej korespondencji mailowej ).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba przekazująca dane osobowe może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail biuro@wipi-tech.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).: przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią w korespondencji mailowej jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów związanych z przekazywaną korespondencją mailową, w szczególności do celów kontaktowych oraz realizacji stosunków prawnych w ramach, których następuje przekazanie korespondencji mailowej, jak również ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przekazane w korespondencji mailowej mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z przekazanej korespondencji mailowej powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej biuro@wipi-tech.pl.